Zorana Antonijević

Zorana Antonijević je doktorirala rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu u oblasti urodnjavanja politika podrške porodici u kontekstu evropskih integracija u Srbiji. Radi kao savetnica za rodnu ravnopravnost u Misiji OEBS od 2009 godine. Pre toga radila je kao savetnica za rodnu ravnopravnost različitih međunarodnih i organizacija civilnog društva kao i u javnoj upravi. Bila je prva savetnica za rodnu ravnopravnost u pokrajinskoj vladi i osnivačica i prva direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, vlade Vojvodine. Uredila je nekoliko publikacija u oblasti rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, rodno odgovornog  budžetiranja i urodnjavanja. Radove je objavljivala u Sociologiji, Temidi i časopisu Genero. Predavala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao gostujuća predavačica na  kursu Rod i bezbednost. Oblasti njenog istraživanja su institutucionalizacija feminističkih teorija i praksi, javne politike u oblasti staranja i bezbednosti, kao i teorijske i praktične posledice urodnjavanja javnih politika u Srbiji i regionu.