Inicijativa UdruŽene za znanje koja okuplja akademske radnike i radnice zaposlene na fakultetima i naučnim institutima širom Srbije, želi da pruži podršku ženama koje su odlučile da javno istupe u odbranu svojih prava u zaštiti od seksualnog nasilja kojem su bile izložene u školi glume.

Njihov glas govori u ime više od million i sto hiljada žena u Srbiji (42% punoletnih žena) za koje je, istraživanjem OEBS-a o bezbednosti i blagostanju žena, sprovedenom 2018. godine, ustanovljeno da su od navršenih 15 godina doživele neki oblik seksualnog uznemiravanja, zatim u ime 250,000 žena koje su doživele fizičko ili seksualno nasilje od osobe koja nije njihov partner, ili 445,000 žena koje su isto takvo nasilje doživele od strane partnera, ali i u ime svih ostalih žena koje su bile seksualno zlostavljane, uznemiravane od bilo koga pre navršenih 15 godina ili koje nisu to nikom prijavile pa ni tokom istraživanja.

Ni sredine u kojima rade članice i članovi Inicijative UdruŽene za znanje nisu lišene praksi seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja jer je nasilje duboko ukorenjeno u neravnotežnim odnosima moći žena i muškaraca. Stoga je veoma važno da inicijative pokrenute ili ponovo probuđene hrabrim činom sadašnjih ili bivših polaznica škole glume koje su bile izložene nasilju ne izgube daha nakon talasa podrške, već da se one pretoče u postojane i efektivne institucije sprečavanja i zaštite od rodno zasnovanog nasilja i posebno seksualnog uznemiravanja u svim segmentima društva, uključujući i akademsku sredinu.

Pozdravljamo najavu Rektorke Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ivanke Popović, da će se „Odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Beogradu prioritetno baviti definisanjem procedura koje će pomoći članicama Univerziteta u borbi za jačanje integriteta članova akademske zajednice”.

Očekujemo da će se to desiti brzo, te da će svi fakulteti Univerziteta u Beogradu (za sada su samo tri fakulteta usvojila takve pravilnike, a uglavnom se ni ne primenjuju), ali i svi drugi univerziteti u Srbiji, državni i privatni, usvojiti sopstvene pravilnike o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i uspostaviti efektivne mehanizme zaštite u najskorije vreme. Inicijativa UdruŽene za znanje će nastaviti da na tome radi u institucijama svojih članica i članova, a na raspolaganju je za podršku i koleginicama i kolegama iz drugih akademskih i istraživačkih institucija.

UdruŽene za znanje su inicijativa koja okuplja preko 70 akademskih radnika i radnica zaposlenih na fakultetima i institutima širom Srbije, a zalaže se za unapređenje položaja žena u visokom obrazovanju i nauci, ali i zaštitu ženskih ljudskih prava i rodnu ravnopravnost u čitavom društvu.

Potpišite saopštenje na sledećem linku: https://forms.gle/64H83pRCgYPq66Ex5