Priključite se Inicijativi – Pristupnica

Misija, vizija i pravci delovanja

Inicijativa „UdruŽene za znanje“

Istraživanja sprovedena o akademskom životu u Srbiji ukazuju na opstajanje izražene rodne neravnopravnosti, rodno određene karijerne perspektive i nejednakih uslova rada za žene i muškarce u akademskom sektoru (Blagojević 1991; 2009, Ignjatović i dr. 2010, Ćeriman i dr. 2018, Delibašić i dr. 2018, Ćeriman i Fiket 2019, Babović, Drašković i Popović 2019).
Rodna neravnopravnost je na prvom mestu uočljiva u nedovoljnoj zastupljenosti žena u telima u kojima se donose odluke i kreiraju politike akademskih institucija: muškarci čine preko 90% članstva u SANU (Delibašić, Pudar Draško i Fiket 2018), a od osnivanja Univerziteta 1905. godine do danas samo su dve žene birane na poziciju rektora na Univerzitetu u Beogradu, tri u Novom Sadu, dok na čelu Univerziteta u Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru nikada nije bila nijedna žena (Ćeriman, Fiket i Rac 2018). Obrazovna postignuća žena nisu dovela do uporednog povećanja prisustva na odgovarajućim pozicijama moći u akademskoj hijerarhiji (Manić, Joksimović i Zarić 2018). Znatno je veća verovatnoća da će na upražnjeno mesto rukovodioca doći drugi muškarac, a ne žena (Baćević 2012, Delibašić, Pudar Draško i Fiket 2018). Odsustvo jasnih definicija seksizma i seksualnog uzmemiravanja u referentnom pravnom okviru, ali i načelna prihvatljivost seksističkih komentara doprinose normalizaciji ovih fenomena unutar akademske zajednice (Džamonja-Ignjatović, Popović i Duhaček 2010). Odsutna je podrška razvoju i institucionalizaciji rodnih studija, bilo kao nastavnih predmeta ili studijskih grupa na fakultetima i univerzitetima. Univerzitet u Novom Sadu, jedini koji u svom programu ima doktorske studije iz oblasti rodnih studija, već pet godina nije bio u mogućnosti da objavi konkurs za buduće studentkinje i studente (Ćeriman, Fiket i Rac 2018). Pravni poredak prepoznaje ravnopravnost polova u akademskom domenu prvenstveno kroz malobrojne olakšice za majke, dok značajne dimenzije ravnopravnosti poput upotrebe rodno osetljivog jezika, razvoja rodno osetljivih kurikuluma i studijskih programa (Baćević i dr. 2010), kao i podsticanje neseksističke kulture i uvođenje rodno osetljive statistike – u potpunosti izostaju (Ćeriman i Fiket 2019).

Uspostavljanje i efikasno sprovođenje sistemskog pristupa u bavljenju i razrešavanju svih navedenih problema onemogućeno je još i odsustvom solidarnosti i organizovane mobilizacije unutar akademije koja bi se zalagala za data pitanja (Delibašić, Pudar Draško i Fiket 2018). Zbog svega navedenog, Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i organizacija SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu pristupaju osnivanju Inicijative „UdruŽENE za znanje”.

Inicijativa „UdruŽENE za znanje“ je dobrovoljna naučna, umetnička i stručna platforma akademskih radnica i radnika Srbije, kroz koju će se ostvarivati dva glavna cilja:

 1. poboljšanje pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji
 2. poboljšanje akademskog rada u celini

Inicijativa predstavlja interesno umrežavanje akademskih radnica i radnika Srbije i otvorena je za saradnju sa drugim regionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim organizacijama na bazi strukovnih, naučnih i umetničkih interesa i javnog interesa građanki i građana.

Vizija

Vizija Inicijative „UdruŽENE za znanje” je solidarna i angažovana zajednica predstavnica i predstavnika akademskih institucija u Srbiji, koja predlaže i zagovara usvajanje novih mera za unapređenje rodne ravnopravnosti u akademskom domenu i utiče na dosledno sprovođenje postojećih mera rodne ravnopravnosti u akademskim institucijama, te doprinosi unapređenju pozicije žena u svojim institucijama. Inicijativa je usmerena na razmenu znanja, informacija i iskustava u cilju postizanja kontinuiteta u istraživanjima o rodnoj problematici i efikasnijeg identifikovanja problema i odgovarajućih rešenja, kao i na razvoj praktičnih politika za sprovođenje mera rodne ravnopravnosti na institucionalnom nivou, imajući u vidu da će ove akcije doprineti i unapređenju rodne ravnopravnosti u širem društvu.

Misija

Misija Inicijative „UdruŽENE za znanje“ je da:

– razvije zajedničko znanje, resurse, metode i strategije u cilju sprovođenja mera rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici, a u kontekstu nedostatka strukturnih kapaciteta u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, kako je navedeno na početku ovog dokumenta;

– podstakne sistemsku podršku koja bi usmerila akademske institucije u Srbiji ka kontinuiranom sprovođenju mera rodne ravnopravnosti;

– razvije i primeni metodologiju za analizu procesa odlučivanja i komunikacije u akademskim institucijama u procesu zapošljavanja, dodeljivanja radnih zaduženja i uvođenja u posao, biranja u istraživačka i naučna zvanja, mentorstva i tome slično;

– razvije najbolje mehanizme za sprečavanje diskriminacije na osnovu pola (Zakon o zabrani diskriminacije, Član 20) i seksualnog uznemiravanja i nasilja (Zakon o ravnopravnosti polova, Član 10) u akademskoj zajednici, a koji će biti zasnovani na rezultatima realizovanih istraživanja i projekata posvećenih rodnoj ravnopravnosti u akademiji;

– ponudi alate i edukaciju na svim institucionalnim nivoima, te da osposobi za primenu mera rodne ravnopravnosti. Paralelno sa edukacijom odabranih aktera na institucionalnom nivou, inicijativa će razviti i sprovoditi obuke na teme neseksističke komunikacije, upotrebe rodno senzitivnog jezika, prava žena, rodno osetljivog medijskog izveštavanja itd. za članice i članove studentskih organizacija i udruženja;

– podstakne usklađivanje pravnih mera koje su relevantne za problematiku rodne ravnopravnosti na nivou međunarodnih standarda (EU, UN), sa merama Republike Srbije i normativnim okvirom konkretne akademske institucije;

– zagovara uspostavljanje institucije savetnica/savetnik za rodnu ravnopravnost iz same akademske zajednice koji bi se fokusirali na pružanje psihološke i pravne podrške, kao i na razvijanje znanja i veština članica i članova akademske zajednice neophodnih za poštovanje i primenu principa rodne ravnopravnosti u izvođenju nastave, u izbornim procesima i osmišljavanju i primeni planova rada akademskih institucija, što bi dugoročno vodilo promeni patrijarhalne kulture i diskriminatornih struktura institucije;

–  podrži i pomogne osnivanje radnih grupa pri akademskim institucijama koje bi se zalagale za integraciju rodne dimenzije u istraživanja i nastavne programe, uz uvažavanje doprinosa naučnica konkretnim naučnim oblastima; uključivanje rodno osetljivog jezika u formalna institucionalna dokumenta; zagovaranje kontinuiranog i integrisanog vođenja rodno osetljive statistike u sistemu visokog obrazovanja; zagovaranje uvođenja licence „podržavajuće za porodične obaveze“ u univerzitetske jedinice (fakultete i institute); kreiranje i primenu Rodnih Akcionih Planova na svim univerzitetima u Srbiji, kao i u okviru institucija članica univerziteta; zagovaranje uključivanja rodne dimenzije kao obaveznog kriterijuma evaluacije istraživačkih projekata na nacionalnom nivou; kreiranje predloga praktičnih politika zasnovanih na pojedinačnim poljima ekspertize članica i članova Inicijative i na rezultatima sprovedenih istraživanja od strane pojedinačnih aktera i akterki ili timova unutar Inicijative; divulgaciju rezultata istraživanja iz oblasti rodne ravnopravnosti unutar akademije, kroz kontakt sa medijima, civilnim društvom i telima koja donose odluke za oblast visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada.

Delovanje Inicijative „UdruŽENE za znanje“:

Inicijativa će imati dva pravca delovanja: 1) unutrašnje osnaživanje pozicije žena u akademskom sektoru i 2) unapređenje saradnje akademskog sektora sa drugim institucijama i udruženjima relevantnim za pitanja rodne ravnopravnosti.

Delovanje iznutra podrazumeva različite vidove podrške akademskim radnicama, ali i svim drugim zaposlenima u akademskim institucijama kojima je podrška potrebna, što podrazumeva reagovanje na kršenje normi, standardа i pravnih procedura kojima se reguliše rodna ravnopravnost na državnom, univerzitetskom nivou, kao i na nivou pojedinačnih institucija. Istovremeno, delovanje iznutra podrazumeva povezivanje i podsticanje saradnje između akademskih radnica i radnika koji rade na različitim univerzitetima, fakultetima i institutima u Srbiji s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti, kao i razvoj i pružanje različitih alata za poboljšanje opštih uslova rada i unapređenje saradnje sa studentskom populacijom (preko mentorstva ili predavačkih, istraživačkih ili projektnih aktivnosti) i studentskim organizacijama, udruženjima i klubovima u cilju zajedničkog delovanja u polju rodne ravnopravnosti u akademiji.

Delovanje spolja podrazumeva praćenje rada relevantnih tela za oblast rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici i reagovanje na njihove odluke i/ili davanje predloga za unapređivanje principa i oblika njihovog delovanja i relevantnog normativnog okvira. Ovo delovanje uključuje i sve oblike delovanja u javnosti u skladu sa principima Inicijative, a u svrhu promovisanja ciljeva delovanja i aktivnosti Inicijative kako bi se podigla njena vidljivost i ostvarila saradnja i stvaranje savezništva sa neakademskim akterima (privreda, sindikati, mediji, organizacije civilnog društva). Na taj način će se osnaživati i poverenje šire javnosti u predstavnice i predstavnike akademske zajednice kao u relevantne sagovornice i sagovornike kada je reč o problematici rodne ravnopravnosti.

Principi delovanja Inicijative „UdruŽENE za znanje“:

Članovi i članice Inicijative „UdruŽENE za znanje“ prihvataju i u svom delovanju se javno zalažu za sledeće principe:

 • Poštovanje ženskih ljudskih prava: ovaj princip čini osnovu svih delovanja pojedinačnih i združenih akcija članica i članova Inicijative i uključuje u sebe pravično i pravedno delovanje u pravcu poboljšanja pozicije žena u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, kao i opštih uslova rada u akademskom domenu.
 • Inkluzivnost: članice i članovi Inicijative prepoznaju potrebe žena u sistemu visokog obrazovanja i odgovaraju na njih aktivnostima kojima se unapređuje njihova pozicija i potpomaže njihovo učešće u procesima odlučivanja o svim pitanjima koja ih se tiču, istovremeno radeći na smanjenju diskriminatornih, nasilnih i mizoginih praksi u akademskoj zajednici. Inicijativa okuplja i umrežava žene i muškarce koji svojim stavovima i prethodnim akademskim delovanjem potvrđuju važenje i značaj principa inkluzivnosti u praksi.
 • Autonomija: članice i članovi Inicijative uživaju slobodu osmišljavanja i razrade sadržaja, te izvođenja osmišljenih aktivnosti s ciljem unapređenja pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji i u svom delovanju i javnom istupanju su neprofitni i nezavisni od političkog uticaja.
 • Akademska čestitost: članice i članovi Inicijative obavezuju se na akademsku čestitost koja se ogleda u poštovanju etičkih principa u istraživanjima, nastavnom, stručnom, umetničkom i profesionalnom delovanju, kao i u odgovornosti svih članica i članova Inicijative da u planiranju, razradi, izvođenju i javnom predstavljanju aktivnosti Inicijative poštuju dostojanstvo drugih osoba i rade u pravcu ostvarenja misije i vizije Inicijative.
 • Solidarnost: članice i članovi Inicijative deluju pojedinačno i udruženo tako da unapređuju kolegijalnost, komunikaciju i saradnju unutar akademske zajednice, kao i izvan nje u pravcu saradnje sa relevantnim akterima za oblast rodne ravnopravnosti podstičući solidarnost i mogućnosti za zajedničko delovanje u cilju poboljšanja uslova akademskog rada u celini i poboljšanja pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji.
 • Sloboda kritičkog mišljenja: članice i članovi Inicijative neguju kulturu izražavanja kritičkog mišljenja kako u naučnom radu tako i u javnom delovanju u oblasti rodne ravnopravnosti, i otvoreno ukazuju na događaje ili procese koji narušavaju ovu slobodu.
 • Transparentnost: članice i članovi Inicijative zalažu se za javnost rada Inicijative, kao i za vidljivost procesa donošenja i sprovođenja odluka u okviru Inicijative, te svojim angažmanom doprinose doslednoj i efikasnoj primeni datih odluka.
 • Društvena odgovornost: članovi i članice Inicijative svoju stručnost koriste za aktivno učešće u javnim diskusijama i daju doprinos kritičkom sagledavanju problematike rodne ravnopravnosti i formulisanju predloga javnih politika u datoj oblasti u cilju dalje izgradnje solidarnog, angažovanog i demokratskog društva.

Inicijativa „UdruŽENE za znanje“ uvažava, nastavlja, razvija i integriše prethodna pojedinačna i institucionalna dostignuća i napore na unapređenju pozicije žena u akademskom domenu sa novim idejama, praksama, akterkama i akterima u ovoj oblasti. U fazi konsolidacije, Inicijativa „UdruŽENE za znanje“ obuhvatiće tri koraka:

 1. Definisanje vremenskog okvira za sprovođenje konkretnih aktivnosti koje će biti izvodljive, merljive i definisane u skladu sa uočenim potrebama žena u akademskoj zajednici, a za cilj će imati ostvarenje misije i vizije Inicijative;
 2. Definisanje prava i obaveza članova i članica Inicijative;
 3. Osmišljavanje i primenu metodologije za realizaciju planiranih aktivnosti i praćenje uspešnosti sprovedenih aktivnosti.

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. 


logo-vektor-ai