logo-vektor-ai

Konferencija je deo projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti”, koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

Žene u akademskim institucijama su češće nego muškarci izložene zloupotrebama i neprofesionalnom odnosu.
Žene u Srbiji zarađuju 12% manje od muškaraca sa istim nivoom obrazovanja i radnim iskustvom, i imaju 13% manje šanse za zaposlenje.
Žene su u medijima zastupljene 4 puta manje nego muškarci, i često u negativnom kontekstu.
Previous
Next

je namenjena ova konferencija?

Konferencije

Cilj Konferencije je uspostavljanje platforme za dalje produbljivanje dijaloga na nacionalnom nivou sa predstavnicama/predstavnicima tela za kreiranje politika i donošenje odluka, kako bi se podigao nivo svesti ukupnog stanovništva o ravnopravnosti polova i poboljšao ekonomski i opštedruštveni status žena kako u akademskoj zajednici, tako i u čitavom društvu.

10:00 – 10:30Registracija učesnica/učesnika
10:30 – 11:00Otvaranje konferencije

 

 

 

Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS grupe za razvojnu inicijativu
Lidia Vujičić, UN Women
prof. dr Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu
prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije
 Žene u akademskoj zajednici i naučno-istraživačkom radu
11:00 – 11:15Prvo istraživanje o ženama u akademskoj zajednici i naučno-istraživačkom radu: nekad i sada
dr Marina Blagojevic Hughson, naučna savetnica za istraživanja, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
11:15 – 11:40Ključni izazovi u unapređenju položaja žena u akademskoj zajednici i naučno – istraživačkom radu, razvoj akcionog plana za ravnopravnost polova na Pravnom fakultetu 
dr Zorana Antonijević, Nacionalni program Misije OSCE u Srbiji
prof. dr Dragica Vujadinović, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
11:40– 11:50Prezentacija istraživanja o usklađivanju porodične i profesionalne karijere žena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkom radu
dr Jelena Ćeriman, Univerzitet u Beogradu, istraživačica saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
11:50 – 12:00Prezentacija istraživanja o strukturi, politikama i kulturi u organizacijama visokog obrazovanja – dve studije slučaja
prof. dr Branka Drašković, profesorka na FEFA fakultetu Univerziteta Metropolitan
12:00 – 12:30Diskusija
 Ženska akademska mreža
12:30 – 12:40

Predstavljanje inicijative za osnivanje platforme žena iz akademske zajednice i naučno-istraživačkog rada, i potrebe za njihovom boljom saradnjom sa telima za donošenje odluka, organizacijama civilnog društva i medijima

–  dr Gazela Pudar Draško, Univerzitet u Beogradu, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

12:40 – 13:10Diskusija
13:10 – 14:10Ručak i kafe pauza (u foajeu Rektorata)
14:10 – 15:10Rad u tri radne grupe

 

 

Grupa 1: Ženska ljudska prava i rodna integracija, sa fokusom na ekonomska prava

– grupom rukovode prof. dr Marija Babović, programska direktorka u SeConS-u, profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i Jasna Atanasijević, docentkinja na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Lokacija: sala 16, na prvom spratu zgrade Rektorata

Grupa 2: Uloga medija u uklanjanju rodnih stereotipa i promovisanju rodne ravnopravnosti

– grupom rukovode prof. dr Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i dr Jelena Višnjić, programska direktorka BeFema, feminističkog kulturnog centra

Lokacija: sala u potkrovlju zgrade Rektorata

Grupa 3: Rodna ravnopravnost u akademskoj zajednici i naučno-istraživačkom radu, ili integrisanje rodne ravnopravnosti u akademsku zajednicu i naučno-istraživački rad

– grupom rukovode dr Irena Fiket, Univerzitet u Beogradu, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, i Bojana Selaković, “Građanske inicijative” i Udruženje roditelja

Lokacija: Svečana sala Rektorata

15:10 – 16:00Završni panel
 

Prezentacija zaključaka tri radne grupe, usvajanje zaključaka Konferencije koji će poslužiti kao osnova za izradu tri policy brief-a i plana zagovaranja

Moderatorka: dr Jelena Ćeriman, Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Lokacija: Svečana sala Rektorata

Projekat “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti” sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.
Ovaj Projekat ima za cilj razvijanje platforme za pokretanje akcija zagovaranja za rodnu ravnopravnost i za razmenu znanja o unapređenju položaja žena, kako u akademskoj sferi, tako i u društvu uopšte.
Projekat podrazumeva najpre povezivanje žena u akademskoj zajednici radi razmene znanja i uzajamne podrške, a zatim uspostavljanje dijaloga sa predstavnicama/predstavnicima tela za kreiranje državnih politika, organizacijama civilnog društva koje se zalažu za ljudska prava i rodnu ravnopravnost, medijima, nezavisnim stručnjakinjama/stručnjacima i svima onima koji se bave promocijom rodne ravnopravnosti i osnaživanjem žena.

*Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. 

logo-vektor-ai