Fiket Irena

Fiket Irena, PhD,  je naučna saradnica Instituta za folozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i osnivačica i članica Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja (European Consortium for Political Research – ECPR). Istraživačke teme o kojima je pisala u brojnim naučnim radovima i kojima se bavila i kao postdoktorantkinja na univerzitetima u Firenci, Sijeni, Bolonji i Oslu obuhvataju građansku participaciju, demokratske inovacije, deliberativnu demokratiju, evropsku javnu sferu, visoko obrazovanje i pitanja rodne ravnopravnosti.