Održane onlajn debate u Nišu, Novom Sadu i Beogradu na temu “Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena”

Horizontalna rodna segregacija prema naučnim oblastima, ne samo između nego i unutar disciplina, vertikalna segregacija – opadanje broja žena koje imaju najviša naučna zvanja, usklađivanje porodičnog i profesionalnog života akademskih radnica, rodno neosetljiv jezik, rodno zasnovano nasilje i seksualno uznemiravanje, nedostatak politika i mehanizama zaštite, latentne norme i prikrivena diskriminacija – ključni su problemi sa kojima se suočavaju žene u akademskom svetu. Ovo je zajedničko za univerzitete i visokoobrazovne institucije u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, gde su tokom oktobra održane onlajn debate na temu “Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena”, u organizaciji Inicijative “UdruŽene za znanje”.

Tokom tri debate od kojih je svaka bila usmerena na specifičnosto u po jednom od ova tri grada, prezentovani su podaci o rodnom jazu u akademskoj zajednici, predstavljena je istorijska retrospektiva udruživanja univerzitetski obrazovanih žena u svetu i u Srbiji, i apostrofirana je potreba da doprinos žena u obrazovanju i nauci bude vidljiviji a povezivanje među njima jače i organizovanije.

U ovim debatama učestvovale su predstavnice univerziteta, visokoobrazovnih institucija, nevladinog sektora i šire naučne zajednice.

Tokom diskusije su razmenjena znanja i iskustva koja su direktno povezana sa različitim aspektima rodne ravnopravnosti i naveden je niz kako pozitivnih, tako i negativnih primera koji se odnose na položaj i prava akademskih radnica. Konsenzus je postignut oko toga da je položaj akademskih radnica značajno nepovoljniji u odnosu na položaj muškaraca iz akademskog sveta.

U nastavku su neki od predloga budućih aktivnosti, do kojih se došlo tokom ove tri debate:

– pripremiti predlog mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u domenu obrazovanja koje treba da budu ugrađene u budući Zakon o rodnoj ravnopravnosti;

– pripremiti predlog mera za novu Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost;

– raditi na promociji rodno senzitivnog jezika na univerzitetima

– raditi na urodnjavanju visokog obrazovanja, uključujući i mere za integrisanje rodne perspektive u nastavne kurikulume, nastavne materijale i naučna istraživanja;

– raditi na bibliografiji o doprinosu žena u kulturi i nauci

– pokrenuti istraživanje o tome kako zdravstvena kriza (poput korona virusa) pojačava nejednakosti, imajući u vidu činjenicu da su za poslednjih šest meseci žene naučnice objavile su 50 odsto manje naučnih radova nego muškarci;

– u analize uključiti sve manjine, a ne samo nacionalne;

– napraviti bibliografiju radova na temu abortusa i obrazovanja žena, na srpskom i srodnim jezicima.

Kao zajednički zaključak ovih debata istaknuto je da je institucionalna podrška i strateška opredeljenost države jako važna ali da je najvažnije delovanje ljudi iznutra, kao i da su dijalog i praktične norme osnov za izgradnju kulture rodne ravnopravnosti, koja se mora razvijati a ne može biti „obavezna“ ili „projektovana“.

Uključite se u debate “Kako otkloniti barijere na naučnom putu razvoja žena”

Uključite se u debate "Kako otkloniti barijere na naučnom putu razvoja žena"

U okviru Inicijative “UdruŽene za znanje”, organizuju se četiri onlajn debate na temu Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena”.

Prva će obuhvatiti specifičnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, druga na Univerzitetu u Nišu, treća na Univerzitetu u Beogradu, a poslednja – završna biće rezime prethodnih, i na njoj bi trebalo da se definišu i neki konkretni koraci u vezi sa unapređenjem položaja žena na univerzitetima u Srbiji uopšte.

Pozivamo sve zainteresovane da proprate događaje preko Zoom plaforme, a u nastavku su detalji sa linkovima za uključivanje, kao i agende za svaku pojedinačnu debatu.

1.Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, 14. oktobar od 11.00 do 12.30h

Link za uključivanje: https://zoom.us/j/93462831151

Agenda – online debata – Novi Sad

2.Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Nišu, 20. oktobar od 17.00 do 18.30h

Link za uključivanje: https://zoom.us/j/94498560734

Agenda – online debata – Niš

Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Beogradu, 21. oktobar od 13.00 do 15.00h

Link za uključivanje: https://zoom.us/j/95425206629

Agenda – online debata – Beograd

Datum i agenda završne online debate biće naknadno definisani, i objavljeni na ovoj stranici.

U akademskoj zajednici izražene su rodne nejednakosti koje negativno utiču na profesionalni razvoj žena, što potvrđuju i brojna istraživanja. Neka od njih nalaze se i u brošuri koju smo pripremili kao uvod u diskusiju. Stoga se nadamo da ćete se uključiti u praćenje ovih debata, i time doprineti širenju svesti o potrebi unapređenja položaja žena u akademskoj zajednici, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju i nauci, na Vašem Univerzitetu i u akademskoj sferi u Srbiji.

PREUZMI BROŠURU

Inicijativa UdruŽene za znanje predstavlja, dobrovoljnu naučnu, umetničku i stručnu platformu akademskih radnica i radnika Srbije, čiji su glavni ciljevi poboljšanje pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji, i poboljšanje akademskog rada u celini. Deo je Projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti”, koji sprovode SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.

logo-vektor-ai